۱۳۹۲/۱۲/۱۹

تغییر default document

 تغییر default document در theme مورد استفاده برروی سرور که نام آن x3 می باشد این امکان از طریق کنترل پنل فراهم نیست. ، جهت تغییر […]